ZLF-LogoCMYK-300dpi

Veel gestelde vragen / Frequently Asked Questions (FAQ)
 

Kan ik begeleiding krijgen als ik vanuit een uitkering een onderneming wil starten?

Ja, als u een bijstandsuitkering ontvangt kunt u via uw consulent een voorbereidingstraject aanvragen. Dit is een reïntegratietraject waarbij u wordt begeleid naar zelfstandig ondernemerschap.

Ik heb een uitkering of krediet bij het ZLE, maar ik ga mijn bedrijf beëindigen. Moet ik dit doorgeven?

Ja, dit moet u inderdaad doorgeven. De beëindiging van uw bedrijf heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de aflossing van uw krediet. Meld dit tijdig bij het ZLE om vorderingen te voorkomen.

Ik ga mijn bedrijf beëindigen. Hoe zit het met mijn lening bij het ZLE?

Als u uw bedrijf/zelfstandig beroep gaat beëindigen, dan is het van belang dat u het ZLE hierover tijdig informeert. Als u nog een uitkering ontvangt, dan zal deze beëindigd moeten worden. Indien van toepassing zal de IOAZ uitkering moeten worden opgestart.

Daarnaast kan het zijn dat u nog een bedrijfskrediet hebt uitstaan welke u terug dient te betalen. Op het moment dat u uw bedrijf beëindigt, gelden er nieuwe aflossingsvoorwaarden. Zo zult u bericht krijgen van de afdeling Debiteuren. Allereerst zullen eventuele zekerheden, gekoppeld aan de verstrekte lening, worden uitgewonnen. Vervolgens wordt het krediet teruggevorderd.

Na onderzoek naar de verwijtbaarheid van de bedrijfsbeëindiging kan het (resterende) bedrag renteloos worden gesteld. U zult gedurende 5 jaar na de beëindiging van uw bedrijf/zelfstandig beroep het verzoek krijgen uw inkomstenpositie door te geven. Aan de hand daarvan wordt uw aflossingscapaciteit bepaalt. Deze wordt vastgesteld op 50% van uw totaalinkomen boven de geldende bijstandsnorm. Na 5 jaar aflossen kan het restant van de vordering mogelijk worden kwijtgescholden. Voorwaarde is dat u wel 5 jaar lang aan alle verplichtingen hebt voldaan.

Bij het gezinsinkomen worden ook de inkomsten van de partner meegerekend bij het berekenen van de aflossingscapaciteit. Ook als deze partner niet betrokken is geweest bij de oorspronkelijke aanvraag. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een nieuwe relatie. De vorm van de partnerschap (samenwoning, geregistreerd partnerschap, huwelijk in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden) heeft hier geen invloed op.

Wordt tijdens het onderzoek naar de verwijtbaarheid van de bedrijfbeëindiging geoordeeld dat er sprake is van verwijtbaar gedrag, dan zal het krediet niet renteloos worden gesteld en gelden er andere terugvorderingsmaatregelen waarbij beslag tot de mogelijkheden behoort.

Ik heb een uitkering of krediet bij het ZLE, maar ik ga mijn bedrijf beëindigen. Moet ik dit doorgeven?

Ja, dit moet u inderdaad doorgeven. De beëindiging van uw bedrijf heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de aflossing van uw krediet. Meld dit tijdig bij het ZLE om vorderingen te voorkomen.

Wanneer wordt mijn uitkering uitbetaald?

Uw uitkering wordt rond de 25e van de maand uitbetaald.

Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Ja dat kan. U dient dit verzoek (schriftelijk of per e-mail) samen met uw jaarcijfers aan te leveren bij de afdeling Debiteurenvan het ZLE of uw bedrijfsadviseur. Het uitstel is voor een beperkte termijn mogelijk en wordt individueel beoordeeld.

Mijn uitkering is ineens gestopt, hoe kan dit?

Bij de toekenning van uw uitkering is direct een einddatum vastgesteld. Deze datum kunt u terugvinden in uw toekenningbeschikking. U dient zelf op tijd een verlenging van de uitkering aan te vragen als u deze nog nodig hebt. Hiervoor kunt u op de gebruikelijke wijze contact opnemen met het ZLE.

Waarom heb ik nog geen jaaropgave ontvangen?

U ontvangt pas een jaaropgave op het moment dat uw uitkering definitief is vastgesteld aan de hand van uw jaarcijfers over datzelfde jaar. Dit betekend in de praktijk dat uitkering verstrekt in 2010, die in 2011 definitief is vastgesteld pas in 2012 een jaaropgave oplevert over het jaar 2011.

Ik heb vragen over de jaaropgave die ik heb ontvangen.

Hebt u een jaaropgave ontvangen en hebt u hier vragen over? Kijk dan hier bij de 'Veel gestelde vragen / FAQ', mogelijk staat het antwoord er tussen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u uw vraag schriftelijk stellen zoals beschreven in de bijlage.

Waarom heb ik een jaaropgave 2016 ontvangen? Ik heb in 2016* helemaal geen uitkering ontvangen.

Hieronder een uitleg waarom u een jaaropgaaf 2016 van ons hebt ontvangen. Daarbij zullen wij u enkele handreikingen bieden.

In een eerder stadium, dat kan zijn in het jaar 2015 of zelfs eerder, hebt u een uitkering voor levensonderhoud van ons ontvangen. Deze uitkering hebben wij in eerste instantie aan u verstrekt als renteloze lening. Over een renteloze lening worden geen afdrachten gedaan aan de Belastingdienst.

In de loop van het volgende jaar zijn uw bedrijfsresultaten bekend. Die resultaten hebben betrekking op het jaar waarin wij de uitkering aan u hebben verstrekt. Wij kunnen daarom pas achteraf exact berekenen of de uitkering die u van ons hebt ontvangen, terecht was. De berekening die wij dan uitvoeren, wordt de definitieve vaststelling genoemd.

Als u een jaaropgaaf 2016 van ons hebt ontvangen, dan is uw renteloze uitkering levensonderhoud in 2016 definitief vastgesteld. Let op: de jaaropgaaf heeft niet daadwerkelijke betrekking op het jaar 2016, maar op de periode waarin u de renteloze uitkering levensonderhoud van ons ontving(!). In de toekenningbeschikking van de renteloze Bbz-uitkering, welke u in een eerder stadium van ons hebt ontvangen, kunt u terugvinden over welke periode de renteloze Bbz-uitkering aan u toegekend is.

De beschikking van de definitieve vaststelling hebt u van ons ontvangen en daarin wordt vermeld over welke periode de definitieve vaststelling heeft plaatsgevonden. Bij het definitief vaststellen van uw uitkering verwerken wij uw uitkering (op de achtergrond) nogmaals in ons geautomatiseerde systeem, maar dan als uitkering waarin uw bedrijfsresultaten over hetzelfde jaar zijn meegenomen. Bij het verwerken van deze gegevens worden nu wel alle afdrachten aan de Belastingdienst gedaan en is de uitkering belast. Het gevolg hiervan is dat u naar aanleiding van de definitieve vaststelling een jaaropgaaf van ons ontvangt.

 

Een voorbeeld:

U ontving van ons een uitkering levensonderhoud in de vorm van een renteloze lening over de periode 01-06-2014 t/m 30-06-2015 (fictieve periode). U ontving reeds een jaaropgaaf 2015 met betrekking tot de periode 01-06-2014 t/m 31-12-2014 en thans een jaaropgaaf 2016 met betrekking tot de periode 01-01-2015 t/m 30-06-2015.

In dit voorbeeld is de uitkering over 2014 dus in 2015 definitief vastgesteld n.a.v. de behaalde bedrijfsresultaten over 2014 en is de uitkering over 2015 in het jaar 2016 definitief vastgesteld op basis van de bedrijfsresultaten over 2015.

Omdat u een jaaropgaaf 2016 van ons hebt ontvangen, hebt u voor de Belastingdienst in 2016 inkomsten genoten. Dit kán nadelige financiële gevolgen voor u hebben. Zo kan het zijn dat u in 2016 ook inkomsten uit arbeid hebt genoten. Hierdoor wordt uw inkomen een verzamelinkomen over 2016 (inkomsten uit arbeid 2016 en definitief vastgestelde Bbz-uitkering 2015) en kan het voorkomen dat u heffingskortingen moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

U kunt de Belastingdienst op dat moment verzoeken uw verzamelinkomen 2016 te ‘middelen’. Hoe dit werkt leest u kort in de bijlage bij de jaaropgaaf en kunt u vinden op de site van de Belastingdienst.

Mocht u nu nog vragen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk die schriftelijk aan ons te stellen. Voegt u daar a.u.b. ook de kopie van de betreffende jaaropgaaf (of jaaropgaven) bij. Op die manier weten wij precies om welke gegevens het precies gaat. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord van ons. Uw vraag kunt u sturen naar: Zelfstandigenloket Flevoland, Postbus 2236, 8203 AE Lelystad.

* De jaaropgave 2016 wordt in deze tekst als voorbeeldjaar gebruikt en kan gevuld worden met ieder willekeurig kalenderjaar vóór 2017.

Ik heb in 2015 een uitkering van het ZLE ontvangen. Krijg ik hiervan nog een jaaropgave?

Als de aan u in 2015 (of eerder) verstrekte uitkering niet in 2016 maar in 2017 definitief is vastgesteld, zult u hiervan geen jaaropgave 2017 ontvangen. Per 1 januari 2017 is namelijk de Uitvoeringsregeling Loonbelasting (URLB) 2011 aangepast. Deze aanpassing regelt, dat de Bbz-uitkering, die in 2017 is omgezet in bijstand ‘om niet’, niet meer wordt aangemerkt als inkomen en verder geen onderdeel meer is van het toetsingsinkomen voor toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen.

Als u in 2015 (of eerder) uitkering hebt ontvangen en deze is in 2016 definitief vastgesteld, ontvangt u hiervan wel een jaaropgave 2016 en valt dit inkomen onder het toetsingsinkomen voor toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen. De Minister van Financiën heeft besloten de aanpassing in de URLB 2011 niet met terugwerkende kracht in te laten gaan.  

Kan het ZLE meewerken aan een schuldregeling of een akkoord?

Ja, het ZLE werkt onder bepaalde voorwaarden mee aan een regeling of akkoord. Dit moet dan wel noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep of tot stand komen bij de beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep. Er zijn twee voorwaarden:

- het gedeelte dat door een gestelde zekerheid (bijvoorbeeld hypotheek, pandrecht of cessie) wordt gedekt, blijft buiten het akkoord of de regeling;

- alle concurrente schuldeisers moeten evenredige medewerking verlenen.

Hoe zit het met de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partner?

Bij het verstrekken van een lening in het kader van het Bbz 2004 is de partner op grond van artikel 59 Pw altijd medeaansprakelijk voor de terugbetaling van het totale bedrag indien deze heeft meegetekend bij de aanvraag. Overigens wordt er zonder handtekening van de partner geen Bbz levensonderhoud of krediet verstrekt.

De vorm van partnerschap heeft geen invloed op de mede-aansprakelijkheid. Het maakt dus niet uit of u samenwoont, een geregistreerd partnerschap hebt, getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

Ook bij beëindiging van de relatie door verlating of echtscheiding verandert er niets aan de mede-aansprakelijkheid voor de terugbetaling van het uitstaande saldo. Zelfs het opstellen van een convenant heeft hier geen invloed op, in tegenstelling tot hetgeen sommige advocaten en notarissen vertellen.

Het ondertekenen van de aanvraag heeft tot gevolg dat een ieder aansprakelijk is voor de volledige terugbetaling van de lening(en).

end faq

Wilt u in aanmerking komen voor een 1e beoordeling of uw uitkering verlengen? Bel 14 040 of stuur een e-mail aan   

Adres

Heeft u een afspraak of wilt u iets afgeven bij het Zelfstandigenloket Eindhoven?

Let op! Vanaf 6 april 2020: 

Inwonersplein (Stadhuis)
Stadhuisplein 1
5611 EM Eindhoven

Contact

Telefoon: 14 040
(ma-vrij tussen 8.30 en 12.00 uur)

E-mail:  

fb logolink logotwitter logo